تاریخ : 3 اردیبهشت 1398
کد 982

سرپرست شهرداری آوه انتخاب شد

سرپرست شهرداری آوه انتخاب شد پس از پذیرش استعفای شهردار شهر آوه آقای مهندس مسعود خاکپور در جلسه روز چهارشنبه مورخ 28 فروردین 1398 اعضای شورای اسلامی شهر آوه سرپرست شهرداری را انتخاب نمودند. در این جلسه آقای مهندس محمد رحمانی نیا بعنوان سرپرست شهرداری آوه منصوب گردید.