تاریخ : 24 مهر 1395
کد 7

پیام شهردار آوه:مهندس مرتضی رضایی

خدا را شاکرم توفیق خدمت به مردم شهر مذهبی و کهن آوه (با قدمت تاریخی هفت هزار ساله ) نصیب اینجانب نمود. مدیریت شهری یک فرآیند بهم پیوسته می باشد و بی شک توسعه یک شهر با مشارکت مردمی، همدلی و همفکری مسئولان میسر می گردد .
شهرداری بعنوان یک موسسه غیر انتفاعی و مردمی با ضوابط و مقررات، نسبت به کسب درآمد اقدام و بنا به مصوبات و نظرات شورای محترم شهر در زمینه های مختلف عمرانی ، خدماتی ، ... هزینه می نماید .
با توجه به محدودیت منابع درآمدی شهرداری در مقایسه با نیازهای عمرانی، خدماتی، فرهنگی ،... ضرورت دارد ضمن پایه ریزی کسب درآمدهای پایدار با هم اندیشی صاحب نظران به اولویت ¬بندی های توسعه شهر آوه دربرنامه های عملیاتی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت با محوریت توسعه پایدار و شهری ، شهروند محور دست یابیم .
در پایان لازم میدانم ضمن تشکر از همدلی و همراهی شورای محترم اسلامی و مردم شریف شهر آوه ، آمادگی مجموعه شهرداری جهت بهره مندی از همفکری و مشارکت های عمومی با هدف " پیشرفت و توسعه شهر آوه " اعلام دارم.

مرتضی رضایی
شهردار آوه