سرپرست شهرداری آوه: محمد رحمانی نیا

سرپرست شهرداری آوه: محمدرحمانی نیا

شبکه های اجتماعی

در فضای مجازی، هر جا که هستید؛ با آی دی

sh_aveh_ir و یا sh_aveh.ir

و لینک های ذیل به شهرداری آوه می رسید:

شبکه اجتماعی شبکه اجتماعی شبکه اجتماعی

اخــــبار شهرداری